• Pokój 3-osobowy: od 270 PLN/dobę

 • Pokój 4-osobowy: od 300PLN/dobę

 • Pokój 2-osobowy: od 200PLN/dobę

 • Apartament 2-osobowy: od 320 PLN/dobę

 • Pakiet romantyczny: od 230 PLN/dobę

  W pakiecie jedna butelka szampana serwowana w sali restauracyjnej bądź pokoju hotelowym.

Regulamin

                                                                Regulamin Villi „Arizona” :

 1. Klienci Villi korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Villa „Arizona” nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów villi zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 3. Wszelkie ustalenia odnośnie dodatkowych osób w pokojach muszą być ustalone telefonicznie w czasie dokonywania rezerwacji. Za dodatkowe osoby pobierana jest opłata zgodnie
  z cennikiem.
 4. Pokój w Villi wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić
  w recepcji. Villa „Arizona” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy gość opuści pokój do godziny 17.00 naliczona zostanie opłata za pół doby.
 7. Gość Villi „Arizona” nie może przekazać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 8. Osoby niezameldowane w Villi „Arizona” mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 6.00-22.00 . O pobycie tych osób należy powiadomić pracowników recepcji.
 9. Villa „Arizona” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektronicznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych „Arizony” powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Villi.
 12. Villa „Arizona” rozlicza szkody powstałe z winy gościa na miejscu.
 13. Villa „Arizona” zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 6.00.
 2. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Villi „Arizona” mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innym gościom.
 3. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa.
 4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Villa „Arizona” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi lub kierownictwa Villi „Arizona”, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zanieczyszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.
 5. Przedmioty osobiste użytku pozostawione w pokoju Villi „Arizona” przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Villa „Arizona” przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 6. Zasady zwrotu zaliczek wpłaconych na poczet wypoczynku gości indywidualnych
  ( z wyłączeniem grup zorganizowanych):

  1. do 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 100% z potrąceniem 40 zł tytułem kosztów manipulacyjnych,
  2. do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 50% z potrąceniem 40 zł tytułem kosztów manipulacyjnych,
  3. do 2 tygodni przed rezerwowanym terminem zaliczki nie są zwracane.
 1. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu
  w określonym terminie.
 2. W przypadku braku wpłaty zaliczki w przeciągu dwóch dni, rezerwację uznaje się za nieważną.
 3. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 4. W przypadku nie uregulowania opłaty za pobyt pierwszego dnia rezerwacji (np. z powodu nie przyjechania do Villi w wyznaczonym terminie), rezerwacja jest ważna do czasu opłaconego zaliczką minus jeden dzień.
 5. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu Villi.
 6. W Villi „Arizona” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 7. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking* jest bezpłatny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 8. Personel Villi służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 9. Na życzenie gości hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielenia informacji związanych z pobytem i podróżą.

 

* Parking jest zapewniony w miarę możliwości posiadania wolnych miejsc.

 

Życzymy Państwu przyjemnego pobytu.

 

 

 

 

 

 

 

 • Facebook